Omstrukturering i styrelsen för Sveriges Bussföretag förstärker branschens ansvarstagande

Sveriges Bussföretag, det tongivande bransch- och arbetsgivarförbundet för den svenska busstrafiken, stärker sin position som en central aktör i transportsektorn genom nyval och omval av ledamöter till dess styrelse. Vid årsstämman i Stockholm den 16 maj, valdes Tomas Byberg återigen enhälligt till ordförande, vilket signalerar en fortsatt stabilitet i ledningen. Byberg, som till vardags är VD för familjeföretaget Byberg & Nordin, har redan tidigare visat sig vara en kraftfull förespråkare för innovativa lösningar inom branschen.

Stärkt ledning för framtidens utmaningar

Under Bybergs tidigare mandatperiod har Sveriges Bussföretag tagit viktiga steg mot att adressera några av de mest pressande frågorna för branschen, inklusive omställningen till fossilfri kollektivtrafik och problematiken med förarbrist. Med omvalet av Byberg och kontinuiteten i styrelsen stärks förbundets förmåga att fortsätta på denna väg.

De återvalda styrelsemedlemmarna, inklusive Martin Pagrotsky från Nobina, Frida Mattsson från Håbo Buss, och Helen Bergh från MK Bussresor, representerar en bred erfarenhet inom svensk kollektivtrafik. De kompletteras av nya inslag såsom Niklas Blomqvist från Transdev och Mikael Wågberg från Keolis, vilka för med sig nya perspektiv och erfarenheter som kan berika förbundets arbete.

Sveriges Bussföretags roll i en grön omställning

En av de mest brådskande agendorna för den nya styrelsen blir att fortsätta driva på för en accelererad övergång till en fossilfri kollektivtrafik. Tomas Byberg betonade vikten av denna omställning i sitt tal under stämman, där han uttryckte att ”vi ska vara basen i en fossilfri kollektivtrafik”. Detta är inte bara nödvändigt ur ett miljöperspektiv, utan också för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen.

Utmaningar på horisonten

Förutom miljöutmaningarna står branschen inför en akut förarbrist, vilket påverkar såväl små som stora företag och ökar riskerna i upphandlingsprocesser. Denna problematik är inte unik för Sverige men kräver lokala lösningar för att säkerställa en stabil och pålitlig busservice över hela landet.

Styrelsen behöver även hantera de risker som ökar i takt med att allt fler upphandlingar av kollektivtrafiktjänster genomförs. Denna utveckling kräver en balanserad strategi för att skydda företagens intressen samtidigt som man uppfyller samhällets krav och förväntningar.

Framtiden för Sveriges Bussföretag

Med en stark och erfaren styrelse vid rodret är Sveriges Bussföretag väl rustat för att navigera genom de komplexa frågeställningarna som branschen står inför. Förbundet har redan etablerat sig som en respekterad röst i diskussioner om allt från miljöpåverkan till arbetsmarknadsfrågor.

Den nya sammansättningen av styrelsen speglar en bred kompetens och ett starkt engagemang för att ta svenska bussföretag in i framtiden med innovativa och hållbara lösningar. Deras arbete kommer inte bara att påverka branschens utveckling, utan också den bredare samhällsutvecklingen mot en hållbar och inkluderande kollektivtrafik.

I detta nya kapitel för Sveriges Bussföretag ligger fokus på att förstärka och försvara den centrala roll som bussnäringen spelar i det svenska samhällets mobilitet och miljömässiga strävanden. Med Tomas Byberg vid rodret och en kompetent styrelse vid hans sida står företaget starkt rustat för att möta de utmaningar och möjligheter som väntar.